Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ...ανάρτηση από Νότα Κυμοθόη 2012
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ...


ξιον έστιν, ως αληθώς,
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον 
και παναμώμητον 
και Μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ,
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον,
σε μεγαλύνομεν.
Ανοίξω το στόμα μου
και πληρωθήσεται Πνεύματος
και λόγον ερεύξομαι τη βασιλίδι Μητρί
και οφθήσομαι φαιδρώς πανηγυρίζων
και άσω γηθόμενος ταύτης τα θαύματα!..


Χαίρε, δι' ής η χαρά εκλάμψει
Χαίρε, δι' ής η αρά εκλείψει
Χαίρε, αστέρος αδύτου Μήτηρ
Χαίρε, αυγή μυστικής ημέρας
Χαίρε, της απάτης την κάμινον σβέσασα
Χαίρε, της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα
Χαίρε, τύραννον απάνθρωπον, εκβάλουσα της αρχής
Χαίρε, Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν
Χαίρε, η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας
Χαίρε, φλογός παθών απαλλάττουσα
Χαίρε, πιστών οδηγέ σωφροσύνης
Χαίρε, πασών γενεών ευφροσύνη.
Χαίρε, ανόρθωσις των ανθρώπων
Χαίρε, κατάπτωσις των δαιμόνων
Χαίρε, της απάτης την πλάνην πατήσασα
Χαίρε, η Γη της Επαγγελίας
Χαίρε, δι' ής εχθροί καταπίπτουσι
Χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα
Χαίρε, λουτήρ εκπλύνων συνείδησιν
Χαίρε, οσμή της Χριστού ευωδίας
Χαίρε, ζωή μυστικής ευωχίας
Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου
Χαίρε, Αγία Αγίων μείζων
Χαίρε, κιβωτέ χρυσωθείσα τω Πνεύματι
Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία
Χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία!..


Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε!..


Ω πανύμνητε Μήτηρ
η τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτατον Λόγον
δεξαμένη την νυν προσφοράν
από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας
και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως
του σοι βοώντας
Αλληλούια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: